1. GARANTIE ROND EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij Kinetico Belgium nv hechten we veel belang aan het beschermen van je privacy. Daarom willen we jou (en onze andere klanten en gebruikers van onze diensten en websites) zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt. Neem de tijd om ons privacybeleid, de cookiepolicy en de algemene voorwaarden goed door te nemen.

Dit privacybeleid geldt voor de website www.aquacare.be en de interne werking van de bvba Kinetico Belgium nv. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die Kinetico Belgium nv verzamelt en de manier waarop Kinetico Belgium nv deze gegevens gebruikt en verwerkt.

Kinetico Belgium nv heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Kinetico Belgium nv, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

2. WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer je in het kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten van Kinetico Belgium nv, of wanneer je ons kantoor bezoekt, is dit privacybeleid van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens
Wij engageren ons om onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Wil je dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. WAT BETEKENT ‘VERWERKING VAN GEGEVENS’?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

4. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Kinetico Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Industrieweg Daelemveld 1026, 3540 Herk-de-Stad, met ondernemingsnummer 0599.994.191 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

Kinetico Belgium nv is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

4.2 Verwerkers

Wanneer Kinetico Belgium nv onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal Kinetico Belgium nv steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op de website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan je toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een telefoonnummer).

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Kinetico Belgium nv verplicht zich om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

In dit kader kunnen volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
 • gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking;
 • de identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • order, bestelling en betaalgegevens.

6. HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Kinetico Belgium nv kan persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:

 • het bezoek van onze website;
 • het sturen van een contactformulier off aanvraagformulier via onze website;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • het sturen van een mailbericht;
 • het uitwisselen van businesscards;
 • het uitvoeren van een prospectieopdracht;
 • het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract.

7. WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • wanneer we toestemming hebben gekregen;
 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.

Wanneer Kinetico Belgium nv een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met Kinetico Belgium nv;
 • het geven van ondersteuning;
 • het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van je interesse;
 • het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • statistische doelen;
 • de opmaak van een offerte;
 • het antwoorden op een specifieke vraag;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan de website van Kinetico Belgium nv worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling die alleen bestemd is voor statistische doelen.

8. OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Kinetico Belgium nv zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van Kinetico Belgium nv en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management … ).

Als het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.  

Verder is het mogelijk dat Kinetico Belgium nv je persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer Kinetico Belgium nv hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • wanneer Kinetico Belgium nv, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij je persoonsgegevens die Kinetico Belgium nv heeft verzameld een van de overgedragen activa zal zijn;
 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behalve wanneer je je hier uitdrukkelijk tegen hebt verzet;
 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal Kinetico Belgium nv je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij Kinetico Belgium nv hiervoor je expliciete toestemming heeft gekregen.

Kinetico Belgium nv zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft je persoonsgegevens.

9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS  

Kinetico Belgium nv verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.

Kinetico Belgium nv zal alle persoonsgegevens die het heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en/of binnen haar eigen ICT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van Kinetico Belgium nv, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan Kinetico Belgium nv hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

We doen er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.

10. OPSLAG PERSOONSGEGEVENS  

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Kinetico Belgium nv je persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacybeleid. 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

11. JE PRIVACYRECHTEN

Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die Kinetico Belgium nv over jou ter beschikking heeft;
 • recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens;  
 • recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;  
 • recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een brief met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post naar Industrieweg Daelemveld 1026 3540 Herk-de-Stad. Dit als bewijs van je identiteit.

Kinetico Belgium nv zal binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag, gevolg geven aan je vraag.
Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Kinetico Belgium nv. 

12. GRENSOVERSCHRIJDEND VERWERKING  PERSOONSGEGEVENS

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer overeenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

13. UPDATE PRIVACYBELEID

Kinetico Belgium nv is gerechtigd om dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven, te raadplegen zodat je kennis hebt van eventuele wijzigingen. 

14. KLACHTEN

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop Kinetico Belgium nv je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kun je steeds een klacht indienen bij de Privacycommissie. 

15. NEEM CONTACT OP MET KINETICO BELGIUM NV

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop Kinetico Belgium nv je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:

 • via e-mail: info@aquacare.be
 • of via de post: Kinetico Belgium nv, Industrieweg Daelemveld 1026, 3540 Herk-de-Stad

Laatste update: 15/05/2018