Algemene verkoopsvoorwaarden geldig voor de Kinetico Belgium nv webshop

“De klant heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Herroepingsrecht

Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt in de webshop van Kinetico Belgium nv.

Kinetico Belgium nv heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Bij Kinetico Belgium nv hechten we veel belang aan goede klantenrelaties. We waarderen het vertrouwen dat je in Kinetico Belgium nv stelt en nemen je rechten dan ook heel ernstig op. Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we je een helder en duidelijk overzicht geven van je rechten, en soms ook plichten.

Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs dat je dit meldt.

 1. Je bestelling
 2. Prijzen
 3. Levering + Leveringstijd
 4. Betaling
 5. Ruilen en Retourneren
 6. Persoonlijke gegevens
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid
 8. Klacht indienen (ODR-platform)
 9. Persoonsgegevens
 10. Geheimhouding

1. Je bestelling

Procedure:

 • Kies het gewenste artikel
 • Voeg dit artikel toe aan je winkelmandje.
 • Bij het afrekenen word je doorverwezen naar de gegevensinvoer en vervolgens naar de betalingssite.
 • Je kiest jouw betaalmethode en je bestelling wordt geplaatst.
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Kinetico Belgium nv kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant ben je verantwoordelijk voor alle zendingen van Kinetico Belgium nv die toekomen op het woonst- of leveringsadres dat je hebt opgegeven. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we je aan om ons bij verhuizing onmiddellijk je adreswijziging door te geven. Kinetico Belgium nv behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen jou en Kinetico Belgium nv wanneer Kinetico Belgium nv de bevestiging ontvangt van je bestelling op zijn website. De administratie van Kinetico Belgium nv geldt als bewijs van de door je aan Kinetico Belgium nv verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Kinetico Belgium nv verrichte leveringen. Kinetico Belgium nv erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteer je de voorwaarden en erken je dit eveneens.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen zijn inclusief BTW. De kostprijs van verzending wordt bepaald in functie van de bestelling en wordt samen met de totaalsom gecommuniceerd alvorens je de bestelling definitief plaatst. Kinetico Belgium nv behoudt zich het recht om de aangeduide prijs te wijzigen alvorens je een bestelling plaatst. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

3. Levering en leveringstijd

De bestelde goederen worden zo snel mogelijk na het afwerken van de online bestelprocedure bezorgd op het leveringsadres. We raden je aan een leveringsadres op te geven waar tijdens de kantooruren steeds iemand aanwezig is. Dit kan eventueel het adres van een buur, een familielid of je werk zijn. Kinetico Belgium nv doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat je jouw product zo spoedig mogelijk ontvangt. De leveringstijd is afhankelijk van het aangekochte product, en wordt hierbij afzonderlijk vermeld, dan wel bepaald na overleg.

Indien deze termijn wordt overschreden of het artikel niet meer te verkrijgen is, wordt de klant verwittigd en heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het is ook mogelijk om jouw pakket online op te volgen via de e-Tracker op www.bpost.be/track . Hiervoor geeft je de barcode of referentie in die je van ons ontvangt na aanvraag via e-mail of via het contactformulier. Kinetico Belgium nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Kinetico Belgium nv zorgt ervoor dat jouw goederen bij de verzending zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er bij aankomst toch artikels beschadigd blijken te zijn dien je ons hiervan op de hoogte te brengen binnen 48 uur na ontvangst via email op het adres info@aquacare.be of per aangetekend schrijven aan het adres:

Kinetico Belgium nv

Dienst na verkoop

Industrieweg Daelemveld 1026

B-3540 Herk-de-Stad

4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. Kinetico Belgium nv is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

De online controle en reservatie van je rekeningen zal gebeuren bij het aanvaarden van je bestelling door Kinetico Belgium nv. Wij zorgen ervoor dat je kredietlijn pas wordt gedebiteerd bij de effectieve verzending van de artikels.

De artikels blijven steeds eigendom van Kinetico Belgium nv tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.

De verkoop van onze goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Hasselt.

5. Ruilen en Retourneren

De wettelijke verzakingstermijn:

“De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Je kan het artikel dus terugsturen binnen de 14 werkdagen tellend vanaf de dag na ontvangst van jouw artikel, zoniet vervalt jouw recht. Gelieve ons hiervoor eerst een e-mail te sturen via het contactformulier voor de toelating tot terugzending of omruiling. Om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour. De artikelen voor terugzending dienen in hun oorspronkelijke staat te zijn en in de originele verpakking te zitten.

Verder mogen ze geen sporen van gebruik (draagsporen) vertonen. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij je bestelling terugbetalen (exclusief verzendkosten).

Bij een retour zijn de verzendkosten ten laste van de klant.

Soldenartikelen, afgeprijsde artikelen en laatste stuks mogen niet omgeruild of teruggestuurd worden. Artikels die online aangekocht werden, moeten teruggestuurd worden naar onderstaand adres:

Kinetico Belgium nv
Dienst na verkoop
Industrieweg Daelemveld 1026
B-3540 Herk-de-Stad
BE 0599 994 191

De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Kinetico Belgium nv kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of voor eventuele beschadigingen van de goederen bij het terugsturen. Het is dus in je eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

Kinetico Belgium nv kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de goederen gebruikt werden of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

6. Je persoonlijke gegevens

Kinetico Belgium nv doet er alles aan om je gegevens te beschermen. Je gegevens worden dan ook vertrouwelijk behandeld en zullen enkel meegedeeld worden aan ondernemingen, die deel uitmaken van de Kinetico Belgium nv-groep. Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

Kinetico Belgium nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Kinetico Belgium nv , beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Kinetico Belgium nv. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Kinetico Belgium nv behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. Kinetico Belgium nv bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van Kinetico Belgium nv is gevestigd in 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1026- BTW 0599.994.191

De logistieke afdeling van Kinetico Belgium nv is gevestigd in :

Kinetico Belgium nv
Industrieweg Daelemveld 1026
B-3540 Herk-de-Stad

8. Klacht indienen

Via het ODR-platform (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/odr/ 
(in alle officiële talen van de EU).

Dit is een online platform om geschillen in verband met e-commerce zonder rechterlijke tussenkomst te beslechten. Vul je het formulier in dan wordt deze doorgeleid naar een ODR-entiteit die bevoegd is voor het specifieke geschil.

9. Persoonsgegevens

De klant geeft aan Kinetico Belgium nv de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Kinetico Belgium nv handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Kinetico Belgium nv aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen Kinetico Belgium nv en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Als de klant geen commerciële informatie van Kinetico Belgium nv meer wilt ontvangen, dan dient de klant Kinetico Belgium nv hiervan op de hoogte te brengen.

10. Geheimhouding

Kinetico Belgium nv verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de klant.

Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan Kinetico Belgium nv in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.

Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:

 • Alle informatie die de klant deelt met Kinetico Belgium nv in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
 • Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.

Kinetico Belgium nv verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de klant.

Laatste update: 15/05/2018