1. Inleiding

Dit reglement betreft de officiële regels van de wedstrijden op de facebookpagina van Kinetico Aquacare (hierna: ‘Wedstrijdreglement’ of ‘wedstrijdreglement’).

De wedstrijden zijn georganiseerd door: Kinetico Belgium nv, met zetel in Industrieweg Daelemveld 1026, 3540 Herk-de-Stad (hierna: ‘Kinetico Belgium nv’ of ‘organisator’).

Als er bij een wedstrijd op de facebookpagina specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zijn die aansluitend met dit reglement geldig.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden van de wedstrijd worden steeds duidelijk gecommuniceerd in het facebookbericht van de desbetreffende wedstrijd, op de facebookpagina van Kinetico Aquacare.

Elke kandidaat kan maar 1x deelnemen aan eenzelfde wedstrijd.

2.2 Deelnemers

De deelname aan de wedstrijden staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een facebookprofiel beschikt en een officiële verblijfplaats in België heeft gedurende de duur van de wedstrijd(en). Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door deel te nemen bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

  • minderjarigen;
  • werknemers en andere leden van het personeel van Kinetico Belgium nv, (in)direct betrokken bij de creatie, ontwikkeling, organisatie, administratie en/of promotie van de wedstrijd.

Indien een uitgesloten persoon toch deelneemt, zal zijn of haar deelname als nietig verklaard worden en dus niet beschouwd kunnen worden als winnaar. Onvolledige of niet-correct-geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd.

3 Wedstrijdverloop

3.1 Geldige deelname

Voor een geldige deelname zijn er onder andere acties vereist die gespecifieerd zijn in het facebookbericht van de desbetreffende wedstrijd, op de facebookpagina Kinetico Aquacare. Indien de deelnemer aan de voorwaarden beschreven bij 2.2 en de voorwaarden beschreven in het facebookbericht voldoet, geldt dat als een geldige deelname.

3.2 Duur

De duur van de wedstrijd wordt steeds duidelijk gecommuniceerd in het facebookbericht van de desbetreffende wedstrijd, op de facebookpagina van Kinetico Aquacare.

3.3 Aanduiding van de winnaar(s)

De aanduiding van de winnaar(s) wordt steeds duidelijk gecommuniceerd in het facebookbericht van de desbetreffende wedstrijd, op de facebookpagina van Kinetico Aquacare.

Het bepalen van de winnaar(s) gebeurt uiterlijk 7 dagen na het einde van de wedstrijd. De winnaar(s) wordt/worden bepaald door 2 onafhankelijke, objectieve leden van het marketingteam van Kinetico Belgium nv.

Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend en Kinetico Belgium nv zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden. De winnaar(s) wordt/worden persoonlijk gecontacteerd door het marketingteam van Kinetico Belgium nv via een persoonlijk bericht op Messenger (Facebook) uiterlijk 7 dagen nadat de wedstrijd is afgelopen. In het geval de winnaar niet kan gecontacteerd worden (of niet antwoord op de kennisgeving) binnen 3 weken naar aanduiding, kan dit beschouwd worden als het afzien van de prijs en behoudt Kinetico Belgium nv zich het recht om de winnaar te diskwalificeren (zonder verdere aansprakelijkheid t.o.v. de winnaar) en om de prijs aan de volgende rechtmatige winnaar aan te bieden, totdat een winnaar gevonden wordt.

4. Prijzen

De prijs van de wedstrijd wordt steeds duidelijk gecommuniceerd in het facebookbericht van de desbetreffende wedstrijd, op de facebookpagina van Kinetico Aquacare.

De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en zal in geen geval kunnen ingeruild worden voor geld, andere prijzen, een waardebon of korting.

De winnaar(s) wordt/worden persoonlijk gecontacteerd door het marketingteam van Kinetico Belgium nv via een persoonlijk bericht op Messenger (Facebook) uiterlijk 7 dagen nadat de wedstrijd is afgelopen.

Prijzen kunnen geclaimd worden tot 3 weken na deelname. Niet-afgehaalde prijzen worden na 3 weken verbeurd en toegekend aan een andere winnaar. Kinetico Belgium nv is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De deelnemer verklaart zich akkoord met de volledige inhoud van dit reglement. In geen geval kunnen uitslagen en beslissingen worden aangevochten.

5.2 Klachten omtrent de voorwaarden, het verloop van de wedstrijd(en) kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Kinetico Belgium nv, Industrieweg Daelemveld 1026, 3540 Herk-de-Stad ter attentie van het marketingteam.

5.3 Kinetico Belgium nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade, ongevallen of kosten, van welke aard ook, die een gevolg zouden kunnen zijn van de deelname aan de wedstrijd en toekenning van de prijzen.

5.4 Kinetico Belgium nv is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van de wedstrijd in geval van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Indien de organisator de wedstrijd dient uit te stellen, in te korten of te annuleren, kan hij daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Persoonlijke gegevens

Door aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de Belgische wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Kinetico Belgium nv. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de wedstrijd zijn de naam- en voornaam, geboortedatum van de deelnemer. Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kinetico Belgium nv wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kinetico Belgium nv worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de wedstrijd. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen en Kinetico Belgium nv in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de wedstrijd na te komen en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengen.

Kinetico Belgium nv garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Aquacare. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Bovendien heeft iedere deelnemer het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via marketing@aquacare.be.